Ankle Stretch
Ankle Stretch
کشش قوزک پا

شرح انجام

1. روی پاشنه پا دو زانو بنشینید.
2. به آرامی زانو ها را از زمین بلند کنید و عقب بروید. دست‌ها را برای حمایت از پشت روی زمین قرار دهید.
3. به مدت چند تنفس در این حرکت بمانید.
4. برای خارج شدن، جلو بیایید و دو زانو بنشینید.

فواید

کشش قوزک و روی پا حرکتی عالی پس از مراقبه‌ی نشسته یا حرکت‌های ایستاده

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

یک پتوی تا شده را زیر قوزک ها یا بین ران ها و ساق ها قرار دهید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی پا، زانو یا مچ پا دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.