Awkward Pose
Awkward Pose
اوتكات‌آسانا ll
Utkatasana ll

شرح انجام

1. در حرکت تادآسانا بایستید.
2. با دم، دست‌ها را تا ارتفاع شانه به جلو دراز کنید.
3. به آرامی روی پنجه پا قرار بگیرید.
4. با بازدم زانوها را عمیق خم کنید و لگن را پایین بیاورید تا جایی که ران‌ ها تقریباً به موازات زمین برسند.
5. عضلات مرکزی بدن را درگیر کنید و لگن را کمی به پایین بچرخانید. به روبه‌رو نگاه کنید، شانه ها را رها کنید و عمیق تنفس کنید.
6. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حالت بمانید.
7. برای خارج شدن، با دم پاها را صاف کنید، با بازدم، دست ها را پایین بیاورید و به حرکت تادآسانا برگردید.

فواید

تقویت قوزک و ساق پا، زانو ها، ران ها، عضلات سرینی، شانه ها، بازو ها و عضلات مرکزی بدن بهبود تعادل و تمرکز

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

پاها را کمی جدا از هم قرار بدهید تا به تعادل عضلات زانو کمک کنید. دست ها را برای پشتیبانی روی زانوها قرار دهید.

تنوع پیشرفته

بین ران ها یک کتاب یا آجر یوگا قرار دهید و نگه دارید تا پاها را بیشتر به چالش کشیده و تقویت کنید.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، زانو، کمر یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.