Bird of Paradise
Bird of Paradise
سوآرگا دوئید‌آسانا
Svarga Dvidasana

شرح انجام

1. در حرکت تاد‌آسانا بایستید.
2. با بازدم، از لگن به جلو خم شوید و دست راست را روی زمین جلوی انگشتان پا قرار دهید.
3. زانوی راست را خم کنید و شانه‌ها را به سمت چپ بچرخانید تا سینه به سمت چپ باز شود.
4. دست راست را از بین پا‌ها به پشت ران ببرید و به دست چپ برسانید و مچ دست چپ را از پشت بگیرید.
5. وزن خود را روی پای چپ بیندازید.
6. با دم، با احتیاط بایستید. ستون مهره‌ها را بکشید، شانه‌ها را رها کنید و بلند بایستید.
7. با بازدم، پای راست را صاف کنید.
8. به مدت چند تنفس در این حرکت بمانید.
9. برای خارج شدن، با بازدم، پا را آزاد کنید و روی زمین بگذارید و به حرکت تاد‌آسانا برگردید.

فواید

تقويت قوزک پا، پاها و عضلات مرکزی بدن کشش عمیق عضلات کشاله ران، پشت ران و شانه‌ها بهبود تعادل و تمركز

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر نمی‌توانید پای بالایی را صاف کنید، برای قدرتمند شدن و عادت کردن به احساس این حرکت، آن را با پای خم تمرین کنید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی شانه، لگن یا مچ پا دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.