Cat
Cat
مرجاری‌آسانا‌
Marjariasana

شرح انجام

1. روی چهار دست و پا در حرکت بارمان ‌آسانا آغاز کنید.
2. شانه‌ها را مستقیم بالای مچ دست و لگن را بالای زانو ها قراردهید. انگشتان دست را از یکدیگر باز کنید.
3. با باز‌‌دم، لگن را به سمت پایین و جلو دوران دهید تا به ستون مهره‌ها اجازه دهید گرد شود.
4. ناف را به سمت ستون مهره‌ها بکشید، شانه‌ها را در‌گیر کنید و دست‌ها را محکم روی مت فشار دهید.
5. برای چند تنفس در این حرکت بمانید.
6. برای خارج شدن، با دم، کمر را به حالت طبیعی بیاورید.

فواید

کشش در ناحیه میانی کمر، شانه‌ها و عضلات در امتداد ستون مهره‌ها

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

یک پتوی تا شده زیر زانوها قرار دهید تا از ایجاد ناراحتی جلوگیری شود.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در کمر دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.