Chair Twist
Chair Twist
پاری‌ورتا اوتكات‌آسانا ll
Parivrtta Utkatasana ll

شرح انجام

1. در حرکت تاد‌آسانا بایستید.
2. با دم، دست‌ها را بالای سر بیاورید.
3. با بازدم، زانوها را خم کنید تا ران‌ها تقریباً موازی زمین شوند. در حالی که لگن به سمت پایین و‌ عقب می‌رود، بالاتنه را به آرامی به جلو خم‌ کنید، انگار در حال نشستن روی صندلی باشید.
4. اندکی بیشتر به سمت جلو خم شوید و آرنج چپ را روی بیرون ران راست قرار دهید. در حالی که بالا تنه را به سمت راست می‌چرخانید، لگن و زانوها را به سمت روبه‌رو نگه دارید.
5. هر دو بازو را صاف کنید و بکشید، انگشتان دست چپ را به سمت زمین و انگشتان دست راست را به سمت آسمان ببرید.
6. اگر راحت هستید، سر را بچرخانید و به انگشتان دست راست نگاه کنید.
7. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
8. برای خارج شدن، با دم، دست‌ها را آزاد کنید و به سمت بالا بیاورید و سپس صاف بایستید. با بازدم، دست‌ها را پایین بیاورید و به حرکت تاد‌آسانا بازگردید.

فواید

تقویت مچ و ساق پا، زانوها، عضلات چهار سر ران، سرینی، عضلات مرکزی بدن کشش کمر، کتف‌ها، سینه و لگن بهبود تعادل و تمرکز و وضعیت اندام بدن افزایش انعطاف در ستون مهره‌ها

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

برای بهبود تعادل و استواری، پاها را به اندازه عرض لگن از یکدیگر جدا کنید. اگر دست پایینی به زمین نمی‌رسد، آن را روی یک آجر یوگا قرار دهید. در صورت وجود ناراحتی هنگام چرخاندن گردن، سر و گردن را در حالت عادی نگه دارید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی زانو، لگن، کمر یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.