Chest Opener (R)

شرح انجام

1. چهارزانو در حرکت سوک‌‌آسانا بنشینید.
2. دست‌ها را در پشت در یکدیگر حلقه کنید.
3. با دم، سینه را باز کنید و به آرامی کتف‌ها را به یکدیگر بفشارید.
4. با بازدم، دست ها را به پهلو بیاورید و کنار کمر قرار دهید.
5. شانه‌ها را راحت کنید و به آرامی آرنج‌ها را در پشت به یکدیگر نزدیک کنید.
6. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
7. برای خارج شدن، با دم، دست‌ها را به پشت ببرید. با بازدم، دست‌ها را آزاد کنید و در حرکت سوک‌‌آسانا روی زانوها قرار دهید.

فواید

کشش سینه، دست‌ها و شانه‌ها به آرامی پاها ، زانوها و قوزک پا را تحت کشش قرار می‌دهد.

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

در صورتی که نمی‌توانید دو دست را در پشت به هم برسانید، از یک طناب یوگا کمک بگیرید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی زانو، لگن، مچ پا یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.