Cow
Cow
بیتل‌آسانا
Bitilasana

شرح انجام

1. روی دست‌ها و پاها در حرکت بارمان‌آسانا آغاز کنید.
2. شانه‌ها را مستقیم بالای مچ دست و لگن را بالای زانو ها قرار دهید. انگشتان دست را از یکدیگر باز کنید.
3. با دم، دنبالچه را به سمت آسمان بالا بیاورید و به ستون مهره‌ها اجازه بدهید قوس پیدا کند و شکم را به سمت زمین رها کنید.
4. مستقیم به روبه‌رو یا به سمت آسمان نگاه کنید. از افتادگی شانه‌ها جلوگیری کنید، آن‌ها را درگیر کنید و از گوش‌ها دور نگه دارید.
5. به مدت چند تنفس در این حرکت بمانید.
6. برای خارج شدن، با بازدم، کمر را به حالت طبیعی بازگردانید.

فواید

کشش در ناحیه میانی کمر، کتف‌ها، شکم و عضلات امتداد ستون مهره‌ها

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

یک پتوی تا شده را زیر زانوها قرار دهید تا از ایجاد ناراحتی جلوگیری شود.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در کمر دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.