Crab
Crab
آردا پوروُتان‌آسانا
Ardha Purvottanasana

شرح انجام

1. پاها را روبه‌روی خود دراز کنید و بنشنید.
2. هر دو زانو را خم کنید و کف پاها را روی زمین قرار دهید و به اندازه عرض ران از یکدیگر فاصله بدهید.
3. کف دست‌ها را روی زمین به صورتی قرار دهید که نوک انگشتان از لگن عقب‌تر باشد و انگشتان شست به سمت هم قرار بگیرند.
4. به آرامی به عقب خم شوید، با دم، لگن را به سمت آسمان بالا ببرید تا کمر موازی با زمین شود.
5. انگشتان پا و زانوها را رو به جلو قرار دهید و به انتخاب خود یا به سوی آسمان نگاه کنید یا به آرامی گردن را به عقب رها کنید.
6. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
7. برای خارج شدن، با بازدم، به آرامی لگن را روی زمین قرار دهید.

فواید

تقویت و نیرومند کردن شانه‌ها ، پا و عضلات مرکزی بدن کشش قفسه سینه و ساعد‌ها

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر در مچ دست‌ها یا بازوها احساس ناراحتی می‌کنید، دست‌ها را مشت کنید یا انگشتان به سمت خارج از بدن باشند.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی زانو، لگن، مچ دست یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.