Downward Frog
Downward Frog
آدُموکا مَندوک‌آسانا
Adho Mukha Mandukasana

شرح انجام

1. با آمدن روی دست‌ها و پاها در حرکت بارمان‌آسانا آغاز کنید.
2. زانوها را به آرامی به سمت طرفین ببرید و آن‌ها را تا حدی که احساس راحتی می‌کنید، باز کنید.
3. مطمئن شوید که قوزک‌های پا مستقیم پشت زانوها هستند و چرخش پاها به سمت بیرون است.
4. عضلات ران را رها کنید و بگذارید به سمت زمین حرکت کنند تا یک کشش عمیق در لگن و داخل ران‌ها حس کنید.
5. در صورت امکان آرنج‌ها را روی زمین بیاورید و جای راحتی برای استراحت سر و بازوها پیدا کنید.
6. تا هر زمانی که راحت هستید، در این حرکت بمانید.
7. برای خارج شدن، با دم، با حرکت آرام دست‌ها و زانوها به حرکت بارمان‌آسانا بازگردید.

فواید

کشش عمیق در نواحی لگن و عضلات کشاله ران آرامش و رهایی ذهن به منظور کاهش اضطراب

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

یک پتوی تا شده را زیر زانوها یا آرنج‌ها قرار دهید تا از ناراحتی جلوگیری شود. اگر می‌خواهید زمان بیشتری در این حرکت بمانید، قسمت فوقانی بدن را روی یک کوسن قرار دهید. اگر کشش برای شما خیلی عمیق است، زانوها را بیشتر خم کنید و انگشتان پا را به سمت استخوان نشیمنگاه خم کنید.

تنوع پیشرفته

برای عمیق‌تر کردن کشش، دست‌ها را آرام به سمت جلو ببرید و سینه را به زمین نزدیک کنید.

موارد احتیاط

اگر در نواحی زانو یا لگن دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.