Eagle (L)
Eagle
گارودآسانا
Garudasana

شرح انجام

1. در حرکت تاد‌آسانا بایستید.
2. زانوها را به آرامی خم کنید و وزن را روی پای چپ قرار بدهید.
3. پای راست را بلند کنید و ران راست را از روی زانوی چپ رد کنید و داخل پنجه را به پشت ساق چپ ضربدری کنید. تعادل خود را روی پای چپ حفظ کنید.
4. با دم، دست‌ها را به طرفین باز کنید، سپس دست‌ها را در جلوی بدن به صورتی که آرنج چپ روی آرنج راست قرار بگیرد، ضربدری کنید.
5. دست‌ها را بیشتر در هم بپیچانید تا کف دست‌ها را به هم برسانید. آرنج‌ها را به آرامی بلند کنید و انگشتان را به سوی آسمان بکشید.
6. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
7. برای خارج شدن، پاها و دست‌ها را قدم به قدم از هم جدا کنید و به تاد‌آسانا بازگردید.

فواید

کشش کمر فوقانی و کتف، ران و لگن تقویت ران‌ها، ساق پا و مچ‌ها بهبود تمرکز و تعادل

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر نمی‌توانید کف دست‌ها را به هم برسانید، سعی کنید پشت دست‌ها را به هم برسانید. اگر نمی‌توانید روی یک پا تعادل خود را حفظ کنید، انگشت‌های پای بالایی را به جای پشت ساق روی زمین قرار دهید.

تنوع پیشرفته

برای انجام عمیق‌تر حرکت، بالاتنه را به جلو ببرید و بازو را موازی زمین قرار دهید.

موارد احتیاط

اگر در نواحی زانو یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.