Easy Pose Twist (R)
Easy Pose Twist
پاری‌ورتا سوک‌‌آسانا
Parivrtta Sukhasana

شرح انجام

1. به حالت چهار زانو، راحت بنشینید.
2. با دم، ستون مهره‌ها را بکشید.
3. دست چپ را روی انتهای بیرونی زانوی مخالف قرار دهید و انگشتان دست را در پشت روی زمین بگذارید.
4. با بازدم، شانه‌ها را یه سمت راست بچرخانید.
5. به آرامی دست چپ را روی زانو فشار بدهید تا پیچش را عمیق‌تر کنید و در جهت شانه راست نگاه کنید.
6. به مدت چند تنفس در این حرکت بمانید.
7. برای خارج شدن، با دم، دست‌ها را آزاد کنید و به سوک‌‌آسانا برگردید.

فواید

افزایش انعطاف در طول ستون مهره‌ها کشش آرام لگن وعضلات مرکزی بدن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر چرخاندن سر برایتان دشوار است، سر و گردن را در حالت عادی قرار دهید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی زانو، لگن یا کمر دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.