Easy Pose With Forward Fold
Easy Pose with Forward Fold

شرح انجام

1. چهار زانو راحت بنشینید.
2. با دم، ستون مهره‌ها را بکشید.
3. با بازدم، با دست‌ها به جلو قدم بردارید و بالاتنه را روی پاها رها کنید.
4. لگن را رها کنید و چشم‌ها را ببندید.
5. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
6. برای خارج شدن، با دم، با دست‌ها به عقب قدم بردارید و به سوک‌‌آسانا بازگردید.

فواید

کشش عمیق لگن و پایین کمر ذهن را رها و آزاد می‌سازد.

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

این آسانا تغییرات ای برای مبتدیان​ ندارد.

تنوع پیشرفته

برای کشش عمیق‌تر در لگن، قوزک ‌پا را به آرامی از حفره لگن دور کنید.

موارد احتیاط

اگر در نواحی زانو، لگن یا مچ پا دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.