Easy Pose
Easy Pose
سوک‌‌آسانا
Sukhasana

شرح انجام

1. به حالت چهار زانو راحت بنشینید.
2. دست‌ها را روی زانوها بگذارید.
3. لگن، زانوها، شانه‌ها و صورت را رها کنید.
4. تا زمانی‌ که راحت هستید، در این حرکت بمانید.

فواید

تقویت و نیرومند کردن بالای کمر و بهبود اندام به آرامی لگن، زانوها و قوزک ‌پا را می‌کشد. ذهن را رها و آزاد می‌کند.

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

این آسانا تغییرات ای برای مبتدیان​ ندارد.

تنوع پیشرفته

برای کشش عمیق‌تر در لگن، قوزک ‌پا را به آرامی از حفره‌ی لگن دور کنید.

موارد احتیاط

اگر در نواحی زانو، لگن یا مچ پا دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.