Extended Side Angle-Advanced (L)
Extended Side Angle-Advanced
اوتیتا پارشواکُن‌آسانا lll
Utthita Parsvakonasana lll

شرح انجام

1. پاها را تا جایی که راحت هستید، از یکدیگر دور کنید و در حالت پا باز بایستید.
2. انگشتان پای چپ را رو به جلو بچرخانید.
3. پای چپ را خم کنید تا زانو دقیقاً بالای پا قرار بگیرد. بر حسب نیاز حالت ایستادن خود را تنظیم کنید.
4. دست چپ را از داخل پای چپ رد کنید.
5. برای حلقه کردن دست‌ها، قفسه سینه را رو به آسمان بچرخانید و بازوی راست را به سمت بالا و عقب ببرید.
6. دست چپ را از روی زمین بلند کنید و آن را زیر ران چپ به مچ دست راست برسانید.
7. به آرامی نگاه را به سوی آسمان بچرخانید.
8. به مدت سی ‌ ‌ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
9. برای خارج شدن، دست‌ها را آزاد کنید و با استفاده از پای چپ و عضلات مرکزی بدن، تنه را به سوی بالا بکشید.

فواید

تقویت قوزک ‌پا، زانوها، ران‌ها و عضلات مرکزی بدن کشش عمیق لگن، عضلات کشاله ران، ستون مهره‌ها، دور کمر، قفسه سینه و شانه‌ها

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

این آسانا تغییرات ای برای مبتدیان​ ندارد.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، زانو، شانه یا گردن دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.