Extended Side Angle (L)
Extended Side Angle
اوتیتا پارشواکُن‌آسانا ll
Utthita Parsvakonasana lll

شرح انجام

1. پاها را تا جایی که راحت هستید، از یکدیگر دور کنید و در حالت پا باز بایستید.
2. انگشتان پای چپ را رو به جلو بچرخانید.
3. پای چپ را خم کنید تا زانو دقیقاً بالای پا قرار بگیرد، بر حسب نیاز حالت ایستادن خود را تنظیم کنید.
4. کف دست چپ را در داخل پای چپ روی زمین بگذارید. بازوی راست را در راستای گوش راست به صورتی که کف دست رو به زمین باشد، بالا بیاورید. خط راستی از پای راست تا نوک انگشتان دست راست بسازید.
5. پای راست را به صورت فعال به زمین فشار بدهید. عضلات شکم را به داخل منقبض کنید، عضلات سرینی را منقبض کنید، لگن و قفسه سینه را به سمت راست مت باز کنید.
6. به آرامی نگاه را به سوی آسمان بچرخانید.
7. به مدت سی ‌ ‌ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
8. برای خارج شدن، با دم، با استفاده از پای چپ و عضلات مرکزی بدن بالاتنه را بالا بیاورید.

فواید

تقویت قوزک ‌پا، زانوها، ران‌ها و عضلات مرکزی بدن کشش در نواحی لگن، عضلات کشاله ران، ستون مهره‌ها، دور کمر، قفسه سینه و شانه‌ها

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر چرخاندن سر برایتان دشوار است، سر و گردن را در حالت عادی قرار بدهید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی زانو، شانه یا گردن دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.