Extended Puppy
Extetended Puppy
اُتانا شیرشُسانا
Uttana Shirshosana

شرح انجام

1. بر روی چهار دست و پا در حرکت بارمان ‌آسانا آغاز کنید.
2. با دست‌ها به جلو قدم بردارید و سینه را به زمین برسانید.
3. مطمئن شوید که لگن مستقیم بالای زانوها قرار دارد.
4. گردن را رها کنید، پیشانی یا چانه را روی زمین قرار بدهید.
5. تا زمانی که راحت هستید، در این حرکت بمانید.
6. برای خارج شدن، با دست‌ها به عقب قدم بردارید و به حالت بارمان‌آسانا بازگردید.

فواید

کشش قفسه سینه، شانه‌ها و عضلات امتداد ستون مهره‌ها ذهن را آرام و رها می‌سازد.

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

یک پتوی تا شده را زیر زانو‌ها قرار دهید تا از ایجاد ناراحتی جلوگیری شود.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی زانو یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.