Fish - Advanced
Fish-Advanced
ماتسی‌آسانا ll
Matsyasana ll

شرح انجام

1. به پشت بخوابید.
2. دست‌ها را به صورتی که کف آن‌ها رو به پایین باشد، زیر بدن ببرید.
3. آرنج‌ها را به زمین فشار بدهید تا سر را بلند کنید و به پاها نگاه کنید. آرنج‌ها را به یکدیگر نزدیک کنید.
4. با دم عمیق، قفسه سینه را باز کنید و پشت را کمانی کنید و فرق سر را روی زمین قرار بدهید.
5. آرنج‌ها را به زمین فشار بدهید و جناغ سینه را رو به آسمان بکشید.
6. با درگیر کردن عضلات مرکزی بدن پاها را با زاویه45 درجه از زمین بلند کنید.
7. به مدت چند تنفس در این حرکت بمانید.
8. برای خارج شدن، با بازدم، پاها را روی زمین بیاورید. با دم، سر را بلند کنید و دوباره به پاها نگاه کنید. سپس ستون مهره‌ها را پله پله روی زمین قرار بدهید و دست‌ها را آزاد کنید.

فواید

کشش قفسه سینه، گردن و شانه‌ها تقویت پاها، عضلات مرکزی بدن و بالای کمر رهاسازی گرفتگی در گردن و شانه‌ها حرکت معکوس مناسب برای بعد از حرکات وارونه

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

این آسانا تغییرات ای برای مبتدیان​ ندارد.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی شانه یا گردن دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.