Fish
Fish
ماتسی‌آسانا l
Matsyasana l

شرح انجام

1. به پشت بخوابید.
2. دست‌ها را به صورتی که کف آن‌ها رو به پایین باشد، زیر بدن ببرید.
3. آرنج‌ها را به زمین فشار بدهید تا سر را بلند کنید و به پاها نگاه کنید. آرنج‌ها را به یکدیگر نزدیک کنید.
4. با دم عمیق، قفسه سینه را باز کنید و پشت را کمانی کنید و فرق سر را روی زمین قرار دهید.
5. جناغ سینه را با فشار دادن آرنج‌ها به زمین، رو به آسمان بکشید.
6. به مدت سی ‌ ‌ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
7. برای خارج شدن، با دم، سر را بلند کنید و دوباره به پاها نگاه کنید، سپس ستون مهره‌ها را پله پله روی زمین قرار دهید و دست‌ها را آزاد کنید.

فواید

کشش عضلات شکم، سینه، گردن و شانه‌ها تقویت بالای کمر رهاسازی گرفتگی در گردن و شانه‌ها

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

بگذارید سر مقداری بالاتر از زمین معلق بماند تا از آسیب به گردن جلوگیری شود.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی شانه یا گردن دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.