Half Monkey (R)
Half Monkey
آردا هانومان‌آسانا
Ardha Hanumanasana

شرح انجام

1. روی پاشنه‌ی پا زانو بزنید.
2. پای راست را جلو بیاورید و زانوی چپ را دقیقاً بالای مچ چپ قرار بدهید.
3. با بازدم، پای راست را کامل صاف کنید تا باسن به سمت عقب مت برود.
4. اجازه بدهید کف پای راست از روی مت بلند شود، روی پاشنه بیایید و انگشتان به سقف اشاره کنند.
5. به جلو خم شوید و پیشانی را به ساق پا نزدیک کنید. از دست‌ها استفاده کنید تا قسمت فوقانی بدن را حمایت کنید و بر روی پای جلو استراحت کنید.
6. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
7. برای خارج شدن، با دم، پای راست را خم کنید و روی مچ بیاورید، با بازدم، به عقب قدم بردارید و به حرکت واجر‌آسانا (زانو زدن) بازگردید.

فواید

کشش عمیق عضلات عقب ران و قسمت تحتانی کمر آرامش و سکوت ذهن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

زیر زانوی عقب یک پتوی تا شده قرار بدهید تا از ناراحتی آن جلوگیری کنید.

تنوع پیشرفته

پای جلو را با دو دست نگه دارید تا کشش و تعادل بهتری را تجربه کنید.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن یا زانو دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.