Handstand
Handstand
آدُموکا ریکشآسانا
Adho Mukha Vrksasana

شرح انجام

1. از حرکت آدُموکا شوان‌آسانا شروع کنید.
2. انگشتان دست را از یکدیگر باز کنید، به بین دست‌ها نگاه کنید و پاها را چند قدم جلو بیاورید.
3. یک پا را بلند کنید و با یک بازدم آن را به بالا پرتاب کنید. دو پا را بالای سر بیاورید.
4. یک نقطه‌ی تعادل پیدا کنید و پاها را کنار هم بیاورید. شانه‌ها و عضلات مرکزی بدن را درگیر نگه دارید.
5. به مدت چند تنفس در این حرکت بمانید.
6. برای خارج شدن، با بازدم، پاها را به زمین برگردانید و به آدُموکا شوان‌آسانا بازگردید.

فواید

تقویت عضلات مرکزی بدن، شانه‌ها، بازوها و مچ دست‌ها بهبود تعادل و کمک به تمرکز آرامش و رهایی ذهن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

این حرکت را مقابل دیوار تمرین کنید تا بتوانید نیرو و اعتماد به نفس لازم برای انجام این حرکت را به دست آورید. برای پشتیبانی یک کمربند یا طناب را دور بالای بازوها بگذارید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر سردرد دارید یا در نواحی شانه، آرنج یا مچ دست دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.