Hero
Hero
ویرآسانا
Virasana

شرح انجام

1. روی چهار دست و پا در حرکت بارمان آسانا آغاز کنید.
2. پاها را کمی بیشتر از لگن باز کنید و بین پاها بنشینید.
3. شکم را تو بدهید، دنبالچه را به جلو فشار بدهید و از نشیمنگاه تا فرق سر را بکشید.
4. شانه‌ها را به پایین رها کنید و به آرامی تنفس کنید.
5. تا زمانی‌ که راحت هستید، در این حرکت بمانید.
6. برای خارج شدن، جلو بیایید و به حالت بارمان‌آسانا بازگردید.

فواید

کشش قوزک پا، زانوها، ران و لگن حرکتی مناسب برای آماده شدن برای مراقبه نشسته

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر انجام حرکت کامل برایتان سخت است، یک پتوی تا شده را زیر لگن یا زانوها قرار دهید. می‌توانید برای ایجاد فضای بیشتر برای این خمش عمیق، زانوها و ساق پا را به طرفین به سمت بیرون بگردانید.

تنوع پیشرفته

انگشتان را در یکدیگر حلقه کنید و به صورت فعال دست‌ها را بالای سر ببرید، طوری که کف دست‌ها رو به آسمان باشد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، زانو یا مچ پا دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.