King Cobra
King Cobra
راجا بوجانگ‌آسانا
Raja Bhujangasana

شرح انجام

1. روی شکم بخوابید.
2. چانه را روی زمین قرار بدهید و کف دست‌ها را زیر شانه‌ها روی زمین بگذارید.
3. با دم، دست‌ها را به زمین فشار بدهید و به حرکت بوجانگ‌آسانا بروید.
4. دست‌ها را عقب ببرید و زانوها را خم کنید و سر را به سمت عقب رها کنید، طوری که انگشتان پا به سوی پیشانی اشاره کنند.
5. استخوان خاجی را به پایین بکشید تا از تحت فشار قرار گرفتن پایین کمر جلوگیری کنید.
6. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
7. برای خارج شدن، با بازدم به آرامی تنه را روی زمین بیاورید و دست‌ها را در دو طرف استراحت بدهید.

فواید

افزایش انعطاف و قدرت دسته عضلات در امتداد ستون مهره‌ها کشش محور جلوی بدن شامل ران‌ها، شکم، قفسه سینه، شانه‌ها و گردن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

این آسانا تغییرات ای برای مبتدیان​ ندارد.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر باردار هستید یا در نواحی کمر یا مچ دست دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.