King Dancer-Advance (L)
King Dancer-Advanced
ناتاراج‌آسانا lll
Natarajasana lll

شرح انجام

1. در حرکت تادآسانا بایستید.
2. وزن بدن را روی پای چپ قرار بدهید.
3. با دست راست پای راست را بگیرید و آرنج را آن‌قدر بگردانید تا رو به آسمان برود.
4. به جلو نگاه کنید، پای راست را بلند کنید و ساعد دست راست را با دست چپ بگیرید.
5. شانه‌ها را رها کنید و بگذارید سینه باز شود و پای ایستاده را قوی نگه دارید.
6. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
7. برای خارج شدن، با بازدم، پا را به پایین رها کنید و به حرکت تادآسانا بازگردید.

فواید

تقویت پاها،‌ قوزک پا و بالای کمر کشش شانه‌ها، قفسه سینه، شکم، ران‌ها و عضلات کشاله ران بهبود تعادل و کمک به تمرکز

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

برای پشتیبانی یک دست را بر روی دیوار یا یک صندلی قرار دهید.

تنوع پیشرفته

برای چالش‌ بیشتر در تعادل، در حالی که پا را بیشتر به سمت پیشانی می‌کشید، سر را به آرامی رها کنید و به عقب ببرید.

موارد احتیاط

اگر در نواحی زانو، کمر یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.