Knee-to-Chest-(L)
Knee to Chest
پاوانموکت‌آسانا
Pavanamuktasana

شرح انجام

1. به پشت بخوابید.
2. با بازدم، زانوی چپ را به طرف سینه بیاورید.
3. با ملایمت زانو را بغل کنید و پای راست را به جلو دراز کنید.
4. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حالت باقی بمانید.
5. برای خارج شدن، پاها را رها کنید و روی مت دراز بکشید.

فواید

کشش پایین کمر و لگن آرامش و رهایی ذهن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

برای کششی ملایم‌تر، زانوی پای صاف شده را خم کنید و کف پا را روی زمین قرار بدهید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن یا شکم دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.