Knees to Chest
Knees to Chest
آپانآسانا
Apanasana

شرح انجام

1. به پشت بخوابید.
2. هر دو زانو را داخل سینه بیاورید.
3. با هر دو دست پاها را بگیرید.
4. ستون مهره‌ها را از پشت گردن به پایین فشار بدهید.
5. تا زمانی ‌که راحت هستید، در این حرکت بمانید.
6. برای خارج شدن، با بازدم دست‌ها و پاها را روی زمین بیاورید.

فواید

کشش پایین کمر و لگن آرامش و رهایی ذهن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

پاها را به نوبت داخل سینه بیاورید و پای دیگر را در جلو روی مت استراحت بدهید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در شکم دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.