Locust
Locust
شالاب‌اسانا
Salabhasana

شرح انجام

1. روی شکم بخوابید.
2. چانه را روی زمین بیاورید، پاها را به هم بچسبانید و دست‌ها را در دو طرف بدن قرار بدهید.
3. با دم، سر، سینه، دست‌ها و پاها را از روی زمین بلند کنید. استخوان لگن را به زمین فشار بدهید.
4. شانه‌ها را پایین و دور از گوش‌ها نگه دارید.
5. قفسه سینه را باز کنید، پشت گردن را در امتداد ستون مهره‌ها نگه دارید تا از فشردگی ستون مهره‌ها جلوگیری کنید.
6. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
7. برای خارج شدن، با بازدم، به آرامی به پایین رها شوید و سر را برای استراحت به یک طرف بچرخانید.

فواید

تقویت عضلات پشت پا، عضلات کر، پایین کمر، شانه‌ها و بازوها کشش قفسه سینه، شکم و ران‌ها

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

برای ایجاد قدرت انجام حرکت کامل در ابتدا فقط بالاتنه را از مت جدا کنید و پاها را برای استراحت رها کنید. یک پتوی تا شده را زیر ران، لگن یا دنده‌ها قرار بدهید تا از ایجاد ناراحتی جلوگیری شود.

تنوع پیشرفته

برای ایجاد چالشی بزرگ‌تر، دست‌ها را در دو طرف باز کنید یا انگشتان را در پشت سر حلقه کنید.

موارد احتیاط

اگر باردار هستید یا در نواحی کمر، شانه یا شکم دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.