Lotus(R)
Lotus
پادمآسانا
Padmasana

شرح انجام

1. پاها را به حالت استراحت روبه‌روی خود قرار بدهید و بنشنید.
2. پای چپ را خم کنید و آن را روی بالای ران راست بگذارید، به صورتی که کف آن رو به آسمان و پاشنه در نزدیکی لگن باشد.
3. زانوی راست را با احتیاط از روی زانوی چپ رد کنید و پای راست را روی بالای ران چپ مشابه قبل قرار بدهید.
4. لبه‌های بیرونی هر دو پا باید داخل تای زانوی دیگر قرار بگیرند و زانوها باید در تماس با زمین باشند.
5. شانه‌ها را رها کنید و دست‌ها را روی زانوها قرار بدهید.
6. تا زمانی‌ که راحت هستید، در این حرکت بمانید.
7. برای خارج شدن، با استفاده از دست‌ها، پاها را رها کنید و آن‌ها را جلوی خود دراز کنید.

فواید

کشش لگن، زانو و قوزک پا رهایی و آرامش ذهن و کمک به کاهش استرس وضعیت نشسته پیشرفته مناسب برای انجام تمرین‌های تنفسی نشسته

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

یک پتوی تا شده را زیر زانو‌ها یا نشیمنگاه قرار بدهید تا از ایجاد ناراحتی جلوگیری شود.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، زانو یا مچ پا دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.