Peacock
Peacock
مایورآسانا
Mayurasana

شرح انجام

1. روی پاشنه‌های پا، دو زانو بنشینید.
2. دست‌ها را روی زمین بگذارید، به صورتی که انگشتان رو به خودتان باشند.
3. ساعدها را به هم فشار بدهید و آرنج را روی شکم بگذارید.
4. وزن خود را به جلو بدهید و دو پا را عقب ببرید.
5. وقتی آماده بودید، هر دو پا را پشت سر بالا ببرید و خود را فقط روی دست‌ها متعادل نگه دارید و به روبه‌رو نگاه کنید.
6. به مدت چند تنفس در این حرکت بمانید.
7. برای خارج شدن، با بازدم، پاها را پایین بیاورید و به حالت دو زانو بازگردید.

فواید

تقویت مچ دست‌ها، بازوها، شانه‌ها، پاها و عضلات مرکزی بدن بهبود تعادل و کمک به تمرکز

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

سعی کنید برای ایجاد قدرت انجام این حرکت پاها را یکی‌یکی بالا ببرید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر باردار هستید یا در نواحی آرنج، شانه یا مچ دست دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.