Rabbit
Rabbit
ساسانگ‌آسانا
Sasangasana

شرح انجام

1. روی پاشنه‌های پا دو زانو بنشینید.
2. با دو دست پاشنه‌های پا را بگیرید، کمر را عمیق خم کنید و پیشانی را بین زانوها پایین بکشید.
3. با دم، لگن را رو به آسمان بکشید.
4. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
5. برای خارج شدن، با بازدم، لگن را پایین بیاورید و به حالت دو زانو بازگردید.

فواید

کشش عمیق عضلات در امتداد ستون مهره‌ها و گردن آرامش و رهایی ذهن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

یک پتوی تا شده را زیر زانو‌ها یا سر قرار بدهید تا از ایجاد ناراحتی جلوگیری شود.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی زانو، کمر، شانه یا گردن دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.