Reverse Warrior (L)
Reverse Warrior
ویپاریتا ویرابادرآسانا
Viparita Virabhadrasana

شرح انجام

1. پاها را تا جایی که راحت هستید، از یکدیگر دور کنید و در حالت پا باز بایستید.
2. انگشتان پای چپ را رو به جلو قرار بدهید و زانوی چپ را تا جایی که بالای مچ پای چپ قرار بگیرد، خم کنید.
3. دست راست را روی پای راست قرار بدهید.
4. با دم، دست چپ را به سمت آسمان بالا ببرید.
5. با بازدم، دست راست را در امتداد پا پایین ببرید. بالاتنه را بالای پای پشتی ببرید و دست چپ را با قدرت به بالای سر و رو به دیوار پشتی ببرید.
6. مطمئن شوید که لگن و قفسه سینه باز و رو به کنار مت هستند و به انگشتان دست چپ نگاه کنید.
7. به مدت چند تنفس در این حرکت بمانید.
8. برای خارج شدن، با بازدم، به حالت پا باز بازگردید.

فواید

تقویت ران‌ها، عضلات مرکزی بدن و بازوها کشش لگن، عضلات کشاله ران، شانه‌ها، پهلوها و ارگان‌های مابین دنده‌ها

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر پاهای شما خسته شدند، این حرکت را با دو پا باز انجام دهید. اگر چرخاندن سر برای شما سخت است، سر و گردن را در حالت عادی نگه دارید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، زانو، کمر یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.