Revolved Half Moon (L)
Revolved Half Moon
پاری‌ورتا آردا چاندرآسانا
Parivrtta Ardha Chandrasana

شرح انجام

1. در حرکت تادآسانا بایستید.
2. با بازدم، از لگن به جلو خم شوید و با کمر صاف به حرکت آردا اوتان‌آسانا وارد شوید.
3. انگشتان دست را سی سانتی‌متر جلوتر از انگشتان پا روی زمین بگذارید.
4. وزن خود را روی پای راست بیندازید.
5. با دم، پای چپ را به عقب و موازی زمین ببرید.
6. وقتی آماده بودید، قفسه سینه را به راست باز کنید و دست راست را به سوی آسمان بلند کنید.
7. با پای چپ به کشش ادامه بدهید. لگن را رو به زمین نگه دارید و پای ایستاده را با قدرت درگیر کنید. به دست راست خود در بالا نگاه کنید.
8. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
9. برای خارج شدن، دست و پا را با بازدم پایین بیاورید و با دم، وارد تادآسانا شوید.

فواید

کشش ساق پا، عضلات کشاله ران، همسترینگ، قفسه سینه و شانه‌ها تقویت قوزک پا، ران‌ها، شکم، عضلات سرینی و پایین کمر بهبود تعادل و کمک به تمرکز

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر حفظ تعادل برای شما سخت است، دست پایینی را برای یک تکیه‌گاه خوب بر روی یک آجر یوگا قرار بدهید. اگر چرخاندن سر برای شما سخت است، سر و گردن را در حالت عادی نگه دارید.

تنوع پیشرفته

برای چالشی بزرگ‌تر دست پایینی را چند سانتی‌متر بالای زمین نگه دارید تا تعادل خود را روی یک پا حفظ کنید.

موارد احتیاط

اگر باردار هستید یا در نواحی لگن، زانو، کمر یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.