Seated Forward Fold
Seated Forward Fold
پاشچی‌موتان‌آسانا
Paschimottanasana

شرح انجام

1. پاها را روبه‌روی خود دراز کنید و بنشنید.
2. با دم، دست‌ها را بالای سر ببرید و ستون مهره‌ها را بکشید.
3. با بازدم، از لگن به جلو خم شوید و بالاتنه را جلو بکشید.
4. کمر را صاف نگه دارید و پاشنه‌ی پا، انگشتان یا ساق پا را نگه دارید.
5. با هر دم، ستون مهره‌ها را بکشید و با بازدم، سینه را رو به پاها بکشید.

فواید

کشش عمیق همسترینگ و عضلات پایین کمر آرامش و رهایی ذهن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

برای همسترینگ‌های گرفته بهتر است یک پتوی تا شده را زیر زانوها یا لگن قرار دهید. اگر نمی‌توانید دست‌ها را به پاها برسانید، یک بند یا طناب دور آن‌ها بیندازید و دو طرف آن را با دو دست بگیرید. زانوها را عمیق خم کنید تا سینه را روی ران‌ها استراحت بدهید، سپس پاها را صاف کنید تا این حرکت عمیق‌تر انجام شود.

تنوع پیشرفته

دو دست را به جلو بکشید و آن‌ها را دور پاها حلقه کنید.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.