Seated-Side-Stretch-(L)

شرح انجام

1. چهار زانو، راحت بنشینید.
2. با دم، دو دست را بالای سر ببرید.
3. با بازدم، دست چپ را روی زمین در سمت چپ بدن قرار بدهید و بالاتنه را به سمت چپ مایل کنید.
4. دست راست را بالا ببرید، سینه را باز نگه دارید و دست را کنار گوش به سمت بالا بکشید.
5. به مدت چند تنفس در این حرکت بمانید.
6. برای خارج شدن، با دم، بالا بیایید و با بازدم، دست‌ها را پایین بیاورید و چهار زانو بنشینید.

فواید

کشش عضلات پهلوها و شانه‌ها کشش ملایم لگن، زانوها و قوزک پا

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

این آسانا تغییرات ای برای مبتدیان​ ندارد.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.