Shoulder Opener

شرح انجام

1. چهار زانو، راحت بنشینید.
2. دست چپ را به پشت ببرید و آرنج را خم کنید، به صورتی که انگشتان دست رو به بالا اشاره کنند.
3. دست راست را بالای سر ببرید، آرنج را خم کنید و انگشتان را پشت کمر به هم برسانید.
4. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
5. برای خارج شدن، انگشت‌ها را رها کنید و دست‌ها را به حالت عادی برگردانید و چهار زانو بنشینید.

فواید

کشش شانه‌ها، زیربغل، پشت‌ بازوها و قفسه سینه کشش آرام لگن، زانوها و قوزک پا

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر نمی‌توانید دست‌ها را در پشت به هم برسانید، آرنج بالایی را با دست مخالف بگیرید و به آرامی آن را به پایین فشار بدهید تا کشش را عمیق‌تر کنید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، زانو یا مچ پا دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.