Side Plank - Beginner (L)
Side Plank-Beginner
واشیست‌آسانا l
Vasisthasana l

شرح انجام

1. روی چهار دست و پا در حرکت بارمان ‌آسانا آغاز کنید.
2. وزن خود را روی زانوی چپ و دست چپ بیندازید.
3. پای چپ را عقب ببرید و پای راست را صاف کنید.
4. بدن را به راست باز کنید و ران راست را روی ران چپ قرار دهید و به دیوار کناری نگاه کنید.
5. داخل پای راست را روی زمین قرار دهید.
6. دست راست را بالا بکشید و سر را به سمت بالا ببرید و به انگشتان نگاه کنید.
7. به مدت چند تنفس در این حرکت بمانید.
8. برای خارج شدن، با بازدم، دست راست را روی زمین بیاورید تا به حالت بارمان‌آسانا بازگردید.

فواید

تقویت مچ دست، بازوها، شانه‌ها و عضلات مرکزی بدن بهبود تعادل و کمک به تمرکز

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

این آسانا تغییرات ای برای مبتدیان​ ندارد.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی مچ دست، آرنج یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.