Snake
Snake
شاپ‌آسانا
Sapasana

شرح انجام

1. روی شکم بخوابید.
2. چانه را روی زمین بیاورید و انگشتان را در پشت، در هم حلقه کنید.
3. با دم، عضله‌های بالای کمر را درگیر کنید، سر و سینه را از روی زمین بلند کنید.
4. دست‌ها را در پشت به سوی پاها بکشید و چند سانتی‌متر از بدن فاصله بدهید.
5. شانه‌ها را به پایین و دور از گوش‌ها رها کنید، استخوان لگن را به زمین فشار بدهید، سینه را باز کنید و به جلو نگاه کنید.
6. به مدت چند تنفس در این حرکت بمانید.
7. برای خارج شدن، با بازدم، به آرامی سینه را روی مت قرار دهید و دست‌ها را در دو طرف روی زمین بگذارید.

فواید

افزایش انعطاف و قدرت در پایین کمر و عضلات در امتداد ستون مهره‌ها کشش قفسه سینه، شانه‌ها و شکم

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر حلقه کردن انگشت‌ها در هم برای شما سخت است، دست‌ها را از دو طرف بالا ببرید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر باردار هستید یا در نواحی کمر، شانه یا شکم دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.