Standing Extended Big Toe (L)
Standing Extended Big Toe
اوتیتا هاستا پادانگوشت‌آسانا lll
Utthita Hasta Padangusthasana lll

شرح انجام

1. در حرکت تادآسانا بایستید.
2. با دم، پای چپ را به جلو بلند کنید و آن را موازی زمین بیاورید.
3. با عضله‌های مرکزی بدن و ران‌ها کشش را حفظ کنید.
4. ستون مهره‌ها را کشیده نگه دارید و دست‌ها را روی لگن قرار دهید و شانه‌ها را رها کنید.
5. به مدت چند تنفس در این حرکت بمانید.
6. برای خارج شدن، با بازدم، پا را پایین بیاورید و به تادآسانا برگردید.

فواید

تقویت پاها و عضلات مرکزی بدن بهبود تعادل و کمک به تمرکز

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

این آسانا تغییرات ای برای مبتدیان​ ندارد.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، زانو یا مچ پا دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.