Standing Extended Hand to Big Toe (L)
Standing Extended Hand to Big Toe
اوتیتا هاستا پادانگوشت‌آسانا ll
Utthita Hasta Padangusthasana ll

شرح انجام

1. در حرکت تادآسانا بایستید.
2. وزن را روی پای راست بیندازید و زانوی چپ را به سوی سینه بالا بکشید.
3. دست چپ را از داخل ران بکشید و شست پای چپ را با انگشتان بگیرید.
4. با بازدم، پای چپ را جلو بکشید.
5. وقتی آماده بودید، پای چپ را به سمت چپ بکشید.
6. به آرامی نفس بکشید، ستون مهره‌‌ها را بکشید و شانه‌ها را به دور از گوش‌ها پایین بکشید.
7. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
8. برای خارج شدن، با دم، به آرامی پای چپ را به مرکز برگردانید و با بازدم، پا را به پایین رها کنید و به حرکت تادآسانا بازگردید.

فواید

کشش عمیق عضلات کشاله ران، همسترینگ و لگن تقویت بالای کمر، عضلات مرکزی بدن، بازوها و شانه‌ها بهبود تعادل و کمک به تمرکز

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر نمی‌توانید پا را صاف نگه دارید، زانو را خم کنید یا از یک کمربند برای صاف نگه داشتن پا استفاده کنید.

تنوع پیشرفته

بازوی راست را به یک طرف باز کنید و به انگشتان راست نگاه کنید.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، مچ پا، پایین کمر یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.