Standing Half Forward Bend
Standing Half Forward Bend
آردا اوتان‌آسانا
Ardha Uttanasana

شرح انجام

1. در حرکت تادآسانا بایستید.
2. با بازدم، به جلو خم شوید و انگشتان را به زمین برسانید.
3. ستون مهره‌ها را بکشید و به پایین نگاه کنید.
4. به مدت چند تنفس در این حرکت بمانید.
5. برای خارج شدن، با دم، به تادآسانا بازگردید.

فواید

کشش ملایم لگن، همسترینگ و پایین کمر

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

برای انجام راحت‌تر این حرکت، زانوها را به آرامی خم کنید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن یا پایین کمر دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.