Standing Forward Bend Twist (R)
Standing Hand to Big Toe
اوتیتا هاستا پادانگوشت‌آسانا l
Utthita Hasta Padangusthasana l

شرح انجام

1. در حرکت تادآسانا بایستید.
2. وزن خود را روی پای راست بیندازید و زانوی چپ را به سمت سینه بالا بکشید.
3. بازوی چپ را در طول داخلی ران ببرید و شست پا را با انگشت اشاره و شست دست نگه دارید.
4. با بازدم، پای چپ را جلو بکشید.
5. به آرامی تنفس کنید، ستون فقرات را بکشید و شانه‌ها را به پایین و دور از گوش‌ها رها کنید.
6. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
7. برای خارج شدن، با بازدم، پا را به پایین رها کنید و به تادآسانا بازگرید.

فواید

کشش عمیق همسترینگ و پایین کمر تقویت بالای کمر، بازوها، شانه‌ها و عضلات مرکزی بدن بهبود تعادل و کمک به تمرکز

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر نمی‌توانید پای بلند شده را صاف کنید ، زانو را خم کنید یا از یک کمربند استفاده کنید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی مچ پا، پایین کمر یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.