Standing Head to Knee (L)
Standing Head to Knee
داندایامانا جانو شیرشآسانا
Dandayamana Janushirsasana

شرح انجام

1. در حرکت تادآسانا بایستید.
2. وزن خود را روی پای راست بیندازید و زانوی چپ را به سمت سینه بالا بکشید.
3. دست‌ها را دور کف پای چپ حلقه کنید.
4. هر وقت آماده بودید، پای چپ را در جلو صاف کنید. مطمئن شوید که پا موازی زمین است.
5. به جلو خم شوید، کمر را گرد کنید و با استفاده از عضلات شکم پیشانی را رو به زانو پایین بیاورید.
6. پای ایستاده را با قدرت درگیر کنید.
7. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
8. برای خارج شدن، زانوی چپ را خم کنید و پا را به پایین رها کنید و به تادآسانا بازگردید.

فواید

کشش عمیق همسترینگ و پایین کمر تقویت بالای کمر، بازوها، شانه‌ها و عضلات مرکزی بدن بهبود تعادل و کمک به تمرکز

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر نمی‌توانید پای بلند شده را صاف کنید، زانو را خم کنید یا از یک کمربند استفاده کنید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی مچ پا، زانو، پایین کمر یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.