Table Top
Table Top
بارمان‌آسانا
Bharmanasana

شرح انجام

1. روی پاشنه‌های پا، دو زانو بنشینید.
2. به جلو خم شوید و دست‌ها را روی زمین در جلوی خود قرار دهید.
3. روی دست‌ها و زانوها بروید و زانوها را به اندازه عرض لگن باز کنید.
4. مطمئن شوید که شانه‌ها بالای مچ‌ دست‌ها هستند و لگن مستقیم بالای زانوها قرار دارد.
5. انگشتان هر دو دست را از هم باز کنید.
6. سر را در حالت خنثی قرار بدهید و از انتهای ستون فقرات تا فرق سر را کشیده نگه دارید.
7. تا زمانی ‌که راحت هستید، در این حرکت بمانید.
8. برای خارج شدن، دوباره روی پاشنه‌ها بروید و دو زانو بنشینید.

فواید

بهبود هم ترازی بدن و افزایش آگاهی فیزیکی

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

یک پتوی تا شده را زیر زانو‌ها قرار دهید تا از ایجاد ناراحتی جلوگیری شود. برای کم کردن فشار روی مچ‌ها، دست‌ها را مشت کنید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی مچ دست یا زانو دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.