Thread The Needle (R)

شرح انجام

1. روی چهار دست و پا در حرکت بارمان‌آسانا آغاز کنید.
2. وزن خود را روی دست راست بیندازید.
3. با بازدم، دست چپ را روی زمین به راست ببرید و آن را عقب‌تر از دست راست قرار دهید. کف دست رو به بالا باشد.
4. دست را به طور کامل به سمت راست بیاورید، طوری که شانه‌ی چپ روی زمین قرار بگیرد.
5. کنار سر را روی زمین قرار بدهید.
6. با دم، دست راست را به سوی آسمان بکشید.
7. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
8. برای خارج شدن، با بازدم، دست راست را روی زمین قرار بدهید و با دم، به حرکت بارمان‌آسانا بازگردید.

فواید

کشش شانه‌‌ها، عضله‌‌های مرکزی بدن، بالای کمر و گردن آرامش و رهایی ذهن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

یک پتوی تا شده را زیر زانو‌ها قرار دهید تا از ایجاد ناراحتی جلوگیری شود. اگر برای شما بلند کردن دست بالایی سخت است، برای کشش ملایم‎تر، آن را روی زمین بگذارید.

تنوع پیشرفته

برای کشش عمیق‌تر، دست بالایی را از پشت ببرید و ران مخالف را نگه دارید. برای چالشی بزرگ‌تر انگشتان پا را به زیر بدهید و پای راست را صاف کنید. وقتی بازوی چپ بلند شد، پای چپ را صاف کنید.

موارد احتیاط

اگر در نواحی زانو، شانه یا گردن دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.