Tiger (L)
Tiger
ویگرآسانا
Vyaghrasana

شرح انجام

1. روی چهار دست و پا در حرکت بارمان ‌آسانا آغاز کنید.
2. با دم، پای راست را به عقب و بالا بکشید.
3. زانو را خم کنید و انگشتان پا را رو به آسمان بکشید.
4. شانه ها و دست‌ها را درگیر نگه دارید و ستون فقرات را کمانی کنید.
5. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
6. برای خارج شدن، با بازدم، زانوی راست را پایین بیاورید و به بارمان‌آسانا بازگردید.

فواید

تقویت پایین کمر، شانه‌ها، عضلات سرینی و عضلات مرکزی بدن کشش شکم و لگن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

یک پتوی تا شده را زیر زانو‌ها قرار دهید تا از ایجاد ناراحتی جلوگیری شود.

تنوع پیشرفته

روی پای چپ را با دست راست بگیرید و با فشار پا روی دست، کشش را عمیق‌تر کنید.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، زانو، کمر یا مچ دست دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.