Upward Facing Two Foot Staff
Upward Facing Two Foot Staff
دویی پادا ویپاریتا داندآسانا
Dwi Pada Viparita Dandasana

شرح انجام

1. به پشت بخوابید. زانوها را خم کنید طوری که پاشنه‌های پا نزدیک باسن باشند.
2. کف دست‌ها را در دو طرف گوش‌ها روی زمین بیاورید و وارد حرکت اوردوا دانیورآسانا شوید.
3. آرنج‌ها را خم کنید و با ملایمت فرق سر را روی زمین قرار دهید.
4. با دقت ساعد ها را روی زمین بیاورید و انگشتان را در پشت سر در هم حلقه کنید.
5. با بازدم، با آرنج‌ها و ساعدها به زمین فشار بیاورید تا سینه را بلند کنید و سر از روی زمین بلند شود.
6. با پاها به جلو قدم بردارید و آن‌ها را صاف کنید.
7. گردن را رها کنید، با هر دو پا به زمین فشار بیاورید و مطمئن شوید که دنبالچه به سوی پایین رفته است.
8. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
9. برای خارج شدن، ابتدا پاها را به عقب زیر زانو ببرید. فرق سر را روی زمین قرار دهید و کف دست‌ها را در کنار گوش‌ها روی زمین بیاورید، سپس چانه را به داخل بدهید و ستون مهره‌ها را کامل روی زمین بیاورید.

فواید

کشش عمیق عضلات در امتداد ستون مهره‌ها، ران‌ها، شکم، شانه‌ها، بالای کمر، قفسه سینه و عضلات پشت بازو تقویت شانه‌ها، پایین کمر، عضلات مرکزی بدن و عضلات سرینی

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

این آسانا تغییرات ای برای مبتدیان​ ندارد.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی کمر، شانه، شکم یا گردن دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.