Wide Angle Seated Position
Wide Angle Seated Position
اوپاویشتا کُن‌آسانا
Upavistha Konasana l

شرح انجام

1. پاها را روبه‌روی خود دراز کنید و بنشنید.
2. طوری بچرخید که دو پا در دو انتهای مت قرار بگیرند و پاها را تا جایی که احساس راحتی می‌کنید، از یکدیگر جدا کنید.
3. صاف بنشینید و انگشتان پا را به سوی آسمان ببرید.
4. برای چند تنفس در این حرکت بمانید.
5. ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها:
6. سعی کنید بدون ایجاد گرفتگی در پاها زاویه90 درجه ایجاد کنید. فقط اگر احساس راحتی می‌کنید، پاها را از این حالت بازتر کنید.

فواید

کشش همسترینگ، کشاله ران و لگن حرکتی مناسب برای آماده شدن جهت انجام دیگر حرکات پا باز

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

سعی کنید بدون ایجاد گرفتگی در پاها زاویه90 درجه ایجاد کنید. فقط اگر احساس راحتی می‌کنید، پاها را از این حالت بازتر کنید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن یا زانو دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.