Wide Child's Pose
Wide Child's Pose
بال‌آسانا ll
Balasana ll

شرح انجام

1. روی چهار دست و پا در حرکت بارمان ‌آسانا آغاز کنید.
2. با بازدم، لگن را روی پاشنه‌ها بیاورید، زانوها را از هم باز کنید و قفسه سینه را بین ران‌ها به پایین بیاورید.
3. دست‌ها را به جلو بکشید.
4. تا زمانی ‌که راحت هستید، در این حرکت بمانید.
5. برای خارج شدن، دست‌ها را زیر شانه‌ ها بیاورید و با دم، به آرامی به حالت دو زانو یا بارمان‌آسانا بروید.

فواید

آرامش و رهایی ذهن به منظور کاهش اضطراب کشش ملایم در نواحی پایین کمر، لگن، ران‌ها، کشاله ران، زانوها و قوزک‌ها رهاسازی تنش بین دو کتف حرکتی مناسب برای استراحت بعد از حرکات قدرتی و پیشرفته

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

یک پتوی تا شده را زیر لگن، زانوها یا سر قرار دهید تا از ایجاد ناراحتی جلوگیری شود. دست‌ها را زیر بدن ببرید و آن را به سوی پشت مت بکشید و سر را به یک طرف بچرخانید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن یا زانو دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.