Wide-Leg-Standing-Forward-Bend-Head-to-Knee
Wide-leg Standing Forward Bend Head to Knee

شرح انجام

1. پاها را تا جایی که راحت هستید، از یکدیگر دور کنید و در حالت پا باز بایستید.
2. با بازدم، به جلو خم شوید و انگشتان دست را روی زمین بیاورید.
3. دست‌ها را به طرف پای چپ ببرید و با دو دست پای چپ را نگه دارید.
4. قفسه سینه را رو به پای چپ ببرید و مطمئن شوید که با هر دو پا فشار مساوی به زمین وارد می‌کنید.
5. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
6. برای خارج شدن، دست‌ها را به وسط ببرید و با دم، به حالت ایستاده بازگردید.

فواید

کشش پایین کمر، همسترینگ، عضلات کشاله ران، ساق و مچ پا تقویت مچ پا و ران

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر دست‌ها به زمین نمی‌رسند، آن‌ها را از روی پای چپ پایین ببرید تا کشش ملایم‌تری را تجربه کنید. اگر نگه داشتن پا برای شما سخت است، تا حدی که احساس گرفتگی به شما دست نمی‌دهد، دست‌ها را به طرف پا ببرید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، زانو یا مچ پا دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.