Wide-Leg Standing Forward Bend With Yoga Lock
Wide-Leg Standing Forward Bend with Yoga Lock
پرازاریتا پادُتان‌آسانا مودرا
Prasarita Padottanasana Mudra

شرح انجام

1. پاها را تا جایی که راحت هستید، از یکدیگر دور کنید و در حالت پاباز بایستید.
2. مطمئن شوید که پاشنه‌ها کمی بازتر از انگشتان پا باشند.
3. با بازدم، از لگن به جلو خم شوید.
4. انگشتان را در پشت کمر در هم حلقه کنید و برای باز کردن قفسه سینه استخوان‌های کتف را به هم بچسبانید.
5. بگذارید دست‌ها دور از بدن رها باشند.
6. تا زمانی ‌که راحت هستید، در این حرکت بمانید.
7. برای خارج شدن، دست‌ها را رها کنید و آن ها را روی لگن قرار دهید، سپس با دم، به حالت ایستاده بروید.

فواید

کشش عمیق همسترینگ،‌ ساق پا،‌ عضلات کشاله ران،‌ لگن،‌ پایین کمر،‌ قفسه سینه و شانه‌ها تقویت پاها،‌ قوزک پا، لگن و شکم آرامش و رهایی ذهن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

این آسانا تغییرات ای برای مبتدیان​ ندارد.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، پایین کمر، شانه یا مچ پا دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.