Wide-Leg Standing Forward Bend
Wide-Leg Standing Forward Bend
پرازاریتا پادُتان‌آسانا
Prasarita Padottanasana

شرح انجام

1. پاها را تا جایی که راحت هستید، از یکدیگر دور کنید و در حالت پا باز بایستید.
2. مطمئن شوید که پاشنه‌ها کمی بازتر از انگشتان پا باشند.
3. با بازدم، از لگن به جلو خم شوید و کف دست‌ها را در زیر شانه‌ها روی زمین قرار دهید.
4. به زمین نگاه کنید. با دم، ستون فقرات را بکشید و فرق سر را از لگن دور کنید.
5. با بازدم، دست‌ها را بین دو پا بیاورید، قفسه سینه را پایین‌تر بیاورید و آرنج‌ها را طوری خم کنید که بازوها موازی زمین شوند.
6. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
7. برای خارج شدن، دست‌ها را روی لگن ببرید و با دم، به حالت ایستاده بیایید.

فواید

کشش عمیق همسترینگ، عضلات کشاله ران،‌ لگن و پایین کمر تقویت پاها، قوزک پا، لگن و شکم آرامش و رهایی ذهن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر نمی‌توانید دست‌ها را به زمین برسانید، آن‌ها را روی آجر یوگا قرار دهید یا با نگه داشتن آرنج‌ها با دست مخالف، بازوها را آویزان نگه دارید.

تنوع پیشرفته

انگشتان شست پا را با انگشتان اشاره و میانی دست نگه دارید، آرنج‌ها را خم کنید و برای عمیق‌تر کردن خمش، جلوی ران و شکم را درگیر کنید.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، پایین کمر یا مچ پا دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.